K päťdesiatke Miroslava Sanigu

Mirko Saniga vysvetľuje deťom

Mirko Saniga vysvetľuje deťom

Abrahámovin sa tento rok dožíva náš významný popularizátor prírody, prírodovedec a ornitológ Miroslav Saniga. V Tichodrome pri tejto príležitosti vychádza laudácio venované jeho jubileu.

red.

Články voľne dostupné už aj z čísel 1 až 16

Tichodroma

V časopise Tichodroma bolo v priebehu jeho doterajšej existencie uverejnených množstvo zaujímavých príspevkov. Témy, ako napr. vplyv pastvy na ornitocenózy horských lúk Veľkej Fatry (Saniga 1990), či efekt antropogénne podmieneného odumierania horských lesov na ich avifaunu (Čapek 1994); úvahy o etických problémoch ochrany fauny, o súvise ekologickej krízy s krízou morálnou (Voskár 1990), či o nazeraní na užitočnosť a škodlivosť vtáctva (Sládek 2001); o vhodnosti habitatu pre ďatle v dubinách (Pavlík 1994), či všeobecne o problematike výskumu habitatu vtákov (Tirinda 1995); o náraste frekvencie výskytu a početnosti kormorána veľkého na Levických rybníkoch v rokoch 1977 – 1998 (Zach 1998) boli pertraktované v starších číslach Tichodromy (1 – 16). Keďže k mnohým z týchto čísel je už obtiažne dostať sa (sú vypredané), dali sme ich zdigitalizovať. Všetky články z týchto čísel časopisu sú už voľne stiahnuteľné zo stránky časopisu.

Digitalizácia sa vykonala v Centre vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV, za čo im patrí úprimné poďakovane.

red.