Hniezdna úspešnosť výra skalného v rôznom hniezdnom prostredí

Ivan Kunstmüller z Havlíčkovho Brodu hodnotil v rokoch 1989 až 2013 hniezdnu úspešnosť výra na 22 lokalitách v českej Vysočine. Hniezdnu úspešnosť tohto druhu hodnotil vo vzťahu k typu biotopu, v ktorom bolo umiestnené hniezdo a k nadmorskej výške. Oba tieto faktory mali štatisticky významný vplyv na tri zo štyroch sledovaných charakteristík hniezdnej úspešnosti. Viac sa dozviete v jeho príspevku v on-line vydaní Tichodromy.

Obr.: Sledované charakteristiky hniezdnej úspešnosti výra dosahovali najnižších hodnôt v prostredí s drobnými skalami, bludnými balvanmi a kamenitými svahmi.

Red.

Články voľne dostupné už aj z čísel 1 až 16

Tichodroma

V časopise Tichodroma bolo v priebehu jeho doterajšej existencie uverejnených množstvo zaujímavých príspevkov. Témy, ako napr. vplyv pastvy na ornitocenózy horských lúk Veľkej Fatry (Saniga 1990), či efekt antropogénne podmieneného odumierania horských lesov na ich avifaunu (Čapek 1994); úvahy o etických problémoch ochrany fauny, o súvise ekologickej krízy s krízou morálnou (Voskár 1990), či o nazeraní na užitočnosť a škodlivosť vtáctva (Sládek 2001); o vhodnosti habitatu pre ďatle v dubinách (Pavlík 1994), či všeobecne o problematike výskumu habitatu vtákov (Tirinda 1995); o náraste frekvencie výskytu a početnosti kormorána veľkého na Levických rybníkoch v rokoch 1977 – 1998 (Zach 1998) boli pertraktované v starších číslach Tichodromy (1 – 16). Keďže k mnohým z týchto čísel je už obtiažne dostať sa (sú vypredané), dali sme ich zdigitalizovať. Všetky články z týchto čísel časopisu sú už voľne stiahnuteľné zo stránky časopisu.

Digitalizácia sa vykonala v Centre vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV, za čo im patrí úprimné poďakovane.

red.

Články z čísel 17, 18 a 23 voľne dostupné!

Všetky príspevky z čísel časopisu 17, 1823 sú už voľne stiahnuteľné. K tomuto kroku sa pristúpilo z dôvodu nízkych skladových zásob týchto ročníkov časopisu (č. 17, 18), respektíve z dôvodu ich voľného “predaja” (č. 23).

V súčasnosti prebieha digitalizácia starších čísel Tichodromy (1 – 16), následne budú voľne dostupné v elektronickej podobe aj tieto.

Príjemné a poučné čítanie!

Redakcia časopisu