Aplikovaná ornitológia 2013 – program konferencie

Jubilejný, 25. ročník ornitologickej konferencie, organizovanej tradične vo Zvolene, sa uskutoční už 6. septembra tohto roku.

Účastníkov čaká nabitý program – 25 prednášok a 2 fotografické prezentácie. V sekcii „Monitoring populácií a zoskupení“ medzi inými zaujme zúčastnených prednáška P. Voříška Monitoring hnízdních populací ptáků v Evropě: stav poznání a výhledy do budoucna, či M. Ostrihoňa a kolektívu autorov o početnosti a príčinách úbytku tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) vo Veľkej Fatre v rokoch 1972 – 2010. Význam jesenného toku u vtákov bude rozoberať v sekcii „Populačná biológia a ekológia druhov“ príspevok J. Pinowského a kolektívu; P. Pavelčík a kol. bude referovať o výsledkoch hniezdenia krakle belasej (Coracias garrulus) v r. 2013 v hniezdnych búdkach vyvesených v oblasti NP Kiskunság (Maďarsko); o dlhodobých trendoch početnosti a preferencie umiestnenia hniezda belorítky obyčajnej (Delichon urbicum) a dážďovníka obyčajného (Apus apus) v Košiciach sa bude hovoriť v príspevku S. Pačenovského a K. Takáča. Hovoriť sa bude tiaž aj o návrhu červeného zoznamu vtákov Slovenska (Demko a kol.).

O vtákoch okolia Bajkalu bude vo večernej fotoprezentácii hovoriť S. Harvančík, A. Krištín porozpráva o svojich postrehoch z 9. kongresu Európskej ornitologickej únie (Norwich, UK).

Program konferencie je však oveľa bohatší. Celý ho môžte vidieť tu: AO2013_program

red.