Aplikovaná ornitológia 2013 – program konferencie

Jubilejný, 25. ročník ornitologickej konferencie, organizovanej tradične vo Zvolene, sa uskutoční už 6. septembra tohto roku.

Účastníkov čaká nabitý program – 25 prednášok a 2 fotografické prezentácie. V sekcii „Monitoring populácií a zoskupení“ medzi inými zaujme zúčastnených prednáška P. Voříška Monitoring hnízdních populací ptáků v Evropě: stav poznání a výhledy do budoucna, či M. Ostrihoňa a kolektívu autorov o početnosti a príčinách úbytku tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) vo Veľkej Fatre v rokoch 1972 – 2010. Význam jesenného toku u vtákov bude rozoberať v sekcii „Populačná biológia a ekológia druhov“ príspevok J. Pinowského a kolektívu; P. Pavelčík a kol. bude referovať o výsledkoch hniezdenia krakle belasej (Coracias garrulus) v r. 2013 v hniezdnych búdkach vyvesených v oblasti NP Kiskunság (Maďarsko); o dlhodobých trendoch početnosti a preferencie umiestnenia hniezda belorítky obyčajnej (Delichon urbicum) a dážďovníka obyčajného (Apus apus) v Košiciach sa bude hovoriť v príspevku S. Pačenovského a K. Takáča. Hovoriť sa bude tiaž aj o návrhu červeného zoznamu vtákov Slovenska (Demko a kol.).

O vtákoch okolia Bajkalu bude vo večernej fotoprezentácii hovoriť S. Harvančík, A. Krištín porozpráva o svojich postrehoch z 9. kongresu Európskej ornitologickej únie (Norwich, UK).

Program konferencie je však oveľa bohatší. Celý ho môžte vidieť tu: AO2013_program

red.

Články voľne dostupné už aj z čísel 1 až 16

Tichodroma

V časopise Tichodroma bolo v priebehu jeho doterajšej existencie uverejnených množstvo zaujímavých príspevkov. Témy, ako napr. vplyv pastvy na ornitocenózy horských lúk Veľkej Fatry (Saniga 1990), či efekt antropogénne podmieneného odumierania horských lesov na ich avifaunu (Čapek 1994); úvahy o etických problémoch ochrany fauny, o súvise ekologickej krízy s krízou morálnou (Voskár 1990), či o nazeraní na užitočnosť a škodlivosť vtáctva (Sládek 2001); o vhodnosti habitatu pre ďatle v dubinách (Pavlík 1994), či všeobecne o problematike výskumu habitatu vtákov (Tirinda 1995); o náraste frekvencie výskytu a početnosti kormorána veľkého na Levických rybníkoch v rokoch 1977 – 1998 (Zach 1998) boli pertraktované v starších číslach Tichodromy (1 – 16). Keďže k mnohým z týchto čísel je už obtiažne dostať sa (sú vypredané), dali sme ich zdigitalizovať. Všetky články z týchto čísel časopisu sú už voľne stiahnuteľné zo stránky časopisu.

Digitalizácia sa vykonala v Centre vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV, za čo im patrí úprimné poďakovane.

red.

Články z čísel 17, 18 a 23 voľne dostupné!

Všetky príspevky z čísel časopisu 17, 1823 sú už voľne stiahnuteľné. K tomuto kroku sa pristúpilo z dôvodu nízkych skladových zásob týchto ročníkov časopisu (č. 17, 18), respektíve z dôvodu ich voľného “predaja” (č. 23).

V súčasnosti prebieha digitalizácia starších čísel Tichodromy (1 – 16), následne budú voľne dostupné v elektronickej podobe aj tieto.

Príjemné a poučné čítanie!

Redakcia časopisu

Časopis Tichodroma: 25

Tohtoročné jubileum časopisu Tichodroma – dvadsiate piate vydané číslo (prvé číslo bolo publikované v roku 1987) – sprevádzajú aj niektoré zmeny.

Prvá sa týka formy vydávania periodika – z tlačenej sa rozšírila aj na elektronickú. Tento duálny systém vydávania bude sprevádzaný aj druhou zmenou. Kým v rokoch 2005 – 2012 boli rukopisy dodané do redakcie spracovávané jedno(ná)rázovo po júlovom až septembrovom zasadaní redakčnej rady časopisu, od tohto roku 2013 je už ich spracovávanie priebežné. Hneď po prijatí rukopisu do redakcie prebieha v  redakčnom okruhu výber recenzentov. Rukopis sa bezprostredne potom zasiela na posúdenie spravidla dvom nezávislým recenzentom a následne na jeho úpravy korešpondenčnému autorovi. Po tejto procedúre a prijatí bude zaradený do aktuálneho čísla časopisu a umiestnený do jeho elektronického vydania na internetovej stránke časopisu s označením „v tlači“. Články budú voľne dostupné. Vďaka tomuto sa výrazne skráti čas od zaslania rukopisu do redakcie po jeho zverejnenie. Na konci príslušného roka sa takto zverejnené články vydajú aj v klasickej, tlačenej podobe.

Od týchto pozitívnych zmien si sľubujeme jednak zvýšenie záujmu autorov o publikovanie v časopise, vyššiu citovanosť ľahšie dostupných článkov, lepšiu reklamu časopisu i Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensko a tiež aj zefektívnenie práce redakcie. Veríme, že čitateľom i autorom sa tento systém bude páčiť a atraktívnosť časopisu Tichodroma porastie.

Redakcia časopisu